La manu strania poesia dialettale di T.Treppiedi

 La manu strania
 

Di na certa manu strania,  sintiva parlari di carusu,

ni parlavanu arridiennu,  ma nun ni capiva l’usu,

quannu versu la cinquantina, mi stuccau la manu ritta,

 ricurdannu ddra vecchia frasi, capivu picchì viniva ditta.

M’acchianaru nmenti certi cosi, ca lu parrinu mi cuntava,

quannu nchiusu in cunfissioni, l’armuzza mia svacantava,

lu dimoniu è tintazioni, certi cosi nun si fannu,

ponnu cadiri li manu, annurbari entru l’annu.

Pi furtuna di li carusi, sta diceria fu sbintata,

comu fussi na gazzusa,di tri iorna ristuppata,

si lu parrinu ni lu so diri, avissi avutu tecchia ragiuni,

 avissi a essiri uerbu, ciungu, e macari un pò ricchiuni.

Ancora oi pi li parrina, cu si tocca fa gran piccatu,

s’accussì fussi, lu munnu sanu, all’nfernu è cunfinatu,

ma quarcosa a mia mi dici, ca iammu tutti nparadisu,

picchì sapi lu Signuruzzu, a quali piccati dari pisu.

Novembre 2006