Totò Treppiedi. Gli scritti satirici

Gli scritti satirici

 

di  Totò Treppiedi

1) Considerazioni amari….

2) Pacem in terris, per i caduti di Nassirya

3) Lu malannu

4) Li milli euri di lu premiu parnasianu ________________________________________

 

“Cunsidirazioni amari in caniattinisi  strittu, nun accurturatu”

Arridiemmu, puru ca  nun aviemmu lu patri babbu

 ( Primo premio “Parnaso 2005”)

 

Chistu è un modu pi’ diri ca c’è picca d’arridiri di ‘sti tiempi , cu’ un paisi accussì spertu, evelutu, riccu e democraticu, a lu puntu tali , ca pi’ farisi guvirnari àppiru a scinniri tri Proconsoli Spagnoli, mannati di Roma : Janez, Ramones e Fernandez.

Giusta fussi la liggi, si lu populi avissi cummittutu cosi tinti, ma lu fattu è ca “chianci lu giustu pi’ lu piccaturi” e pi’ curpa, da un latu di l’innuminabili ca faciva e sfaciva chiddru ca vulia, e dall’antru di ddru minghiuni ca cuminannu ddra minghiata, cci detti a lu Guvernu di mintirni a tutti  nni la stessa varca, accussì nni diettiru ‘na martiddrata ‘ntesta a tutti li caniattinisi, ca siemmu pi’ lu 98% babbasuna e sulu lu 2% vastasuna

 

Aviemmu voglia di fari, ora, Premi Parnasiani, doppu ca ficimu arridiri tutta l’Italia tannu, quannu nni cummisariaru, ma anchi prima, quannu ancora era assai numinatu nni la storia comu lu paisi ca nun esisti, a lu puntu tali ca 'nni lu Cuntinenti, li Cuntinentala pi’ diri  "va ffa‘nculu"  dicivanu: "ma vattene a Canicattì”. 

 

Pi’ nostra fortuna e pi’ lu spiritu travagliaturi di li caniattinisi ca si misiru a travagliari comu scecchi di jissara , nni ficimu canusciri  finarmenti pi’ ‘na cosa bbona e dunci, ddra racina Italia di Caniattì, unni e gghiè canusciuta  e apprezzata, finu a quannu la crisi agricola nni cunsumà arrieri. 

 

Ora, ‘ stu canali ca nni cadì ‘ntesta, essiri sciugliuti pi’ mafia, ca mancu la vriogna !  a lu puntu ca nni cadieru l’uecchi ‘nterra, a lu 98% di li caniattinisi onesti,ca sunnu la stessa pircintuali di li babbasuna di prima.

 Chi fiùra di tolli nni tuccà fari ! ca pirsinu li nostri murticieddri si rivotanu nni la nicchia, a cuminciari di li Arcadi maggiori e minori ca vulissimu onorari cu ‘sta iniziativa accurturata; haiu la mprissioni ca anchi la scecca di don Decu Martines nun raglia cchiù, pi’ la vriogna. Ma, chi c’è di fari? Sapiemmu ca lu populu caniattinisi farà comu sempri, “càlati juncu ca passa la china”  e doppu, si sa, adasciu adasciu , si susi e a dorsu nudu accumincia a travagliari arriè di capu, cu maggiori lena e stannu cchiù attentu a li mpidugli.Quannu na vota lu zi’ Caliddru si stuccà un jitu, pinsà subitu ca nn’arristavanu ancora novi, lu zappiddruni lu maniava miegliu di prima, comu si avissi in manu un viloncello cu la punta di fierru, l’unica differenza era ca quannu lu usava si sputava 'nni li manu, mentri forsi un profissuri di musica chissà nun lu fa.

A propositu di sputari, mi veni in menti ca ci sunnu na puecu di modi di diri ca nun mi quatranu, tipu “ nun si sputa nni lu piattu unni si mancia. Dicu iu! picchi’  unu l’avissi a fari ‘sta fissaria, forsi picchì lu brodu di la minescia è picca? E l’antru dittu “ nun sputari all’ariu  ca ntesta ti torna”. Ma  mi chiedu a m’addumannu, ma iddru chi è babbu? chi fa, nun si po’ canziari, accussì la sputazza arriva nterra  o acchiappa a n’antru ?

 

Certi voti mi veni lu dubbiu ca l'anticu, veru ca era saggiu, astutu e spertu, ma falliava macari iddru, ogni tantu. Nun capisciu, ad esempiu, quannu si dici “cu futti futti, Diu pirduna a tutti” : nun è certu un bell’esempiu pì li carusi ca criscinu, sintiri diri ‘sta cosa. Allura la genti onesta ca si manteni tali, chi è babbasuna ? Ccà cadi lu sceccu, e lu Signori in contraddizioni, di li du’ cosi, l’una : o putiemmu fari socchi e gghiè ed essiri pirdunati oppuri fari li bbueni cristiani, pi’ lu scantu di finiri a lu mpiernu, sempri ca chistu esisti.  

 

 Nì l'attìsa di sciogliri stu dilemma , spirammu ca armenu la giustizia di l’uomini facissi lu so camminu pi’ chiddri ca hannu fattu cosi tuerti, anchi picchì, quannu si dici  "fa beni e scordatillu, fa mali e pensaci” si lu tintu veni cunnannatu a quarchi annu di càrzaru , avi voglia e tiempu pi’ pinsari.

Sugnu perciò cummintu ca  a li nuesci carusi  ripètiricci  sempri : “ jiùnciti cu li miegli di tia e appizzacci li spisi”. Si ‘sta massima la putissimu allargari a li pulitici, avissimu raggiuntu du cosi 'mportanti : aviri figli cchiù bravi e, forsi, un paisi guvirnatu cu onestà e giustizia.

 

II

“ PACEM IN TERRIS”

DEDICATA AI CADUTI DI NASSIRYA

( Canicattì ottobre 2005 )

 

“Picchi’ Moriri Accussì Luntanu ?”

 

Picchi’?

s’addumanna la matri

cu la morti nni lu cori.

Picchi’?

 

s’addumanna la muglieri

stringiennu a lu pettu li figli nicarieddri

Picchi’?

Addumannanu li picciliddri

 

nun capiennu tantu trambustu: 

 “Pi’la Patria ”

rrispunni lu Generali.

 “Ma la Patria nun è ca?”

 

pensa cunfusa  la matri.

“ chi ci faciva iddru nni lu desertu di
la Misopotamia ?

“ Pi’ lu duviri”

 

arrispunni l ‘anorevuli.

“ Ma nun era chiddru di travagliari e campari la famiglia?”

pensa un po’ sturduta la muglieri.

“Pi’ la democrazia”

 

dici lu Presidenti

“Ma ci l’ ammu a purtari nuantri cu la forza?”

pensa la genti

“o è lu populu

 

ca li scegli e l’abbrazza quannu voli?”

“ Nun c’è cchiù la guerra ! Armammuni e partiti! “

“Picchi’ allura la genti nni mori chiossa’ di prima?

e nuantri   ammu forsi  dichiaratu guerra a quarcunu?”

 

 “ Nooo! Mai! “

rispunninu scannialiti li Politici.

Ma nà vicchiareddra,

 anziana d’età e pizzuta di testa

“Nun è ca stammu chiangiennu na guerra fatta d’antri?" “

 

E un viecchiu comunista di l’aspettu mpassulutu

“ Picciò, Busci voli lu petroliu,

stu piezzu di curnutu!

Chiangi lu giustu pi’ lu piccaturi

 

E finisci comu ha sempri finutu

Lu duluri è forti

la pena

granni assai

 

diciannove cristiani muerti in terra di nessunu

pari ca fussiru turnati

li tiempi di li crociati

Partieru chini di speranza

 

fieri

baldanzusi

 turnaru senza vita

nni li tabbuta chiusi

 

Cu li mannà ddra

picchi’ murieru  accussì luntanu?

La pulitica piglià sta decisioni

sta decisioni beddra!

 

Tantu a chiangiri è sempri

la genti puvireddra

Si Chista allura è guerra

picchi’ la chiamanu paci ?

 

Lu sapi lu putenti

curpevolmenti taci

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

“ Lu malannu”

 

Da tiempu darrieri mi puertu un malannu.

mi scanta lu cutieddru e allura rimannu.

M’alliggirissi, certu, fastidiu e gran duluri.

Ci vuennu sempri grana, mallitti e sicuri

 

Li spitala bueni sunnu sulu pi’ ricchi,

cu sordi nn’avi nenti vali un du di picchi.

Bbonu fussi pi’ mia ‘na vincita a lu lottu:

mangiassi cchiù carni, sciampagni cu lu bottu.

 

Lu sacciu, la curiosità vi sta mangiannu vivi. 

Stu poviru cristianu, chi motu po’ aviri?

Vi dicu sulu ca stannu nni lu funnamientu

e quannu su’ di fora è granni lu turmientu  

 

 

 

IV

 

“ Li milli euri di lu premiu Parnasianu “

 

Mi scusu e aggiungu pirdonu a voscia ccillenza,

si abbusu pi’ tanticchia di la voscia pacienzia.

Lu fattu è prestu dittu, in quattru e quattrottu:

‘ssi sordi mi sirbissiru, sugnu malarridduttu.

 

La festa, bella fu, cu sponza, lusciu, canti,

ma lu sapiemmu tutti, nuddru fa nenti pi’ nenti.

Nun vulissi essiri iu a passari pi’ fissa;

mancu lu parrinu senza sordi canta missa.

 

Lu trigesimu già passà di l’accadutu,

nun è ca lu blianciu è a funnu pirdutu ?

Mi vriuegnu di sta richiesta mintiri in versi,

ma ditimillu vui, ‘sti sordi chi fa li persi ?