Poesia dialettale di T.Treppiedi

Uemini di pisu

Callu callu ora ora sfurnaru / lu Prisidenti di lu Cunsigliu
a la gricchi a la gricchi / amaru cu ngagliu / amaru cu pigliu.
N’omu di pisu a centru di sala / è certamenti na cosa bona
chiamammu ora lu falignami / pi rimpurzari sta beddra poltrona.

Ca nun finissi comu la Margherita / ca la fici mpassuliri
pi doppu ncapu a Granata / luengu luengu irisi agghiazzari.
Vi ricurdati quannu chiamava / a lu sinnacu sceccu priatu
e chiddru / sintiennusi tiddricatu / a la liggi l’avia querelatu.

Chi vuliti lu tiempu passa / ci siemmu oi / nun ci siemmu dumani
comu li frati n’amma trattari / o n’amma sciarriari comu li cani.
Nsiemmula ora faciemmu lu Vici / ca n’abbastanu cincu minuti
ca di n’antru omu di pisu / talìa quannu si dici / è lu niputi.

 

Canicattì 1 luglio 2011

Totò Treppiedi