L’antri siemmu tutti nuantri. Poesia di Totò Treppiedi

*

L’antri siemmu tutti nuantri

Secunnu vuantri la società comè fatta, si non di tanti cosi diversi,
du piedi ca caminanu, na testac’arraggiuna, na vucca ca fa strani versi,
dissi Meneniu Agrippa, tutti sti cosi fannu un populu, misi nsiemmula,
comu li nosci matri, cu zuccaru e fuecu facianu turruni di miennula.

Chiddru è n’antra cosa, picchì senza forza ni li gammi va in carrozzella,
chiddr’antru nun po’ essiri, picchì cummina sempri guai ca persi la favella,
n’antru ancora avi modi di fimmineddra e veni pi chissu malu cunsidiratu,
chiddru è niuru, giallu, marucchinu o rumenu e pi forza di cosi discriminatu.

Cu fa li corna a la muglieri, o la muglieri a lu maritu, pi parlarini ni lu varbieri,
Chiddri ca cu scannalu divorziaru, mancu la comunioni si ponnu pigliari,
ma si fù la Sacra Rota, ca sciuglì lu vinculu, forsi quarcosa ancora si po’fari,
na vota però si unu era comunista, post mortem, mancu in chiesa putia stari.

Comu viditi ,tutti sti genti, tecchia a turnu, siemmu sulu e sempri nuantri,
ca taliammu li disgrazi di l’antri, non chiddri ca aviemmu ncapu li spaddri,
pi nun parlari di li cuntinentala ditti pulintuna, e nuantri ccà sutta ntisi tirruna
pi conclusioni, ci voli tulliranza, sulu accussì di la nostra vita saremu patruna.

Marzo 2010 Totò Treppiedi

 * Di Walter Ego

"La vita e la morte"