Lu casinu di Donna Carmela. Poesia dialettale di T.Treppiedi

(Un Consiglio Comunale a Canicattì)

LU CASINU DI DONNA CARMELA
 
C’era ‘na vota ‘na Deputata / ca vonsi livari casini e burdelli,
putìa pinsari ca bastava un Cunsigliu / pi continuari a friquintalli,
chiddru di l’antra sira pì l’acqua nquinata / nun è certu na cosa rara,
scuncirtati di stu tiatru / la genti scappà cu l’uecchi di fora.

Ca l’acqua niscissi di li rubinetta / cu un culuritu nun certu pulitu,
nun lu putìa nigari nuddru / mancu un miraculu di Santu Vitu,
lu stessu ca aspetta tecchia mpazienti / ca quarcunu lu và a visitari,
picchì nuddru à caputu / si calla o fridda / st’acqua all’urtimu si po’ usari.

Vinniru tutti a fari passerella / comu li valletti di Maik Bongiornu,
po’ si misiru a sciarriari, fari vuci / gridannu parulazzi pì contornu,
sunnu tutti ipocriti e strunzi / eranu d’accordu / pì l’acqua privatizzari,
ora fannu li gnorri comu li struzzi / ma nzina l’aria nni vuennu livari.

Caniattì 11 novembre 2009

Totò Treppiedi